Знак за европейско наследство

ehl Знакът за европейско наследство (ЗЕН) е инициатива на Европейския съюз, утвърдена с Решение 1194/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. Нейната цел е да бъдат популяризирани обекти на европейското наследство, които са станали символи на европейската интеграция, ценности, идеали и история. Като резултат от осъществяването й се очаква задълбочаване на процеса на сближаване на Европейския съюз с неговите граждани.

Знакът за европейско наследство се различава от други инициативи в сферата на културното наследство (например Списъкът на световното наследство на ЮНЕСКО, Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство или културните маршрути на Съвета на Европа и т.н.) и има следните особености:

– ще бъде присъждан на обекти, които са били място на провеждане на събития, изиграли съществена роля в историята на Европа и/или европейската интеграция;
– с него ще се отличават не качествата на обекта (архитектурни, естетически и т.н.), а по-скоро неговата символична стойност, свързана с европейската история;
– с него няма да се цели опазването на обектите, което е задължение на националните администрации, а по-скоро насърчаване на извършваните на тяхната територия на различни дейности, включително и с образователно измерение, свързани най-вече с младите хора;
– с негова помощ ще се подобри работата на отличените обекти чрез насърчаване на създаването и поддържането на контакти между тях, което от своя страна ще улесни процеса на обмен на добри практики и ще даде нов тласък за развитието им.
Знакът за европейско наследство има само символична стойност и не е свързан с предоставянето на финансова подкрепа нито от Министерството на културата на Република България, нито от Европейския съюз.

Какви са ползите за обектите, получили ЗЕН?
■ ще имат право да поставят табела с изображение на логото на ЗЕН;
■ ще се възползват от възможността за по-широкото си популяризиране и интегриране в комуникационната стратегия на ЕС, както и използване на комуникационните средства, предоставяни от ЕС;
■ ще се възползват от възможности за създаване на контакти и обмен на най-добри практики.

Подбор
Подборът на обектите се извършва в два етапа.
Първи етап (предварителен подбор)
Министерството на културата е отговорно за организирането на предварителния подбор на национално равнище. Той се осъществява от експертно жури, което определя два обекта за участие във втория етап.
Втори етап (окончателен подбор)
Окончателният подбор се извършва от европейска група от независими експерти под ръководството на Европейската комисия, които обсъждат само получените кандидатури, одобрени на национално ниво.

През 2017 г. отново има възможност да бъдат номинирани обекти от България.

Допълнителна информация може да откриете на страницата на инициативата „Знак за европейско наследство”.

Подробна информация за инициативата и процеса на кандидатстване ще намерите тук.

Всички запитвания, свързани с инициативата, можете да изпращате на: ehl@mc.government.bg.

Advertisements